Aktualnosci

Spółka ELSEN SA w restrukturyzacji poszukuje inwestora branżowego

19.03.2021

Spółka ELSEN SA w restrukturyzacji poszukuje inwestora branżowego oferując do sprzedaży w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty zorganizowaną część przedsiębiorstwa – wytwarzania energii i ciepła, na którą składają się w szczególności:

  • nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni ok. 4 ha (tereny przemysłowe),
  • budynki użytkowe,
  • środki trwałe i wyposażenie: w tym m.in. urządzenia i systemy instalacyjne do produkcji energii elektrycznej i ciepła,
  • rynek odbiorców ciepła i energii

Warunkiem sprzedaży jest zobowiązanie kupującego do prowadzenia działalności związanej z produkcją i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej na terenie przemysłowym Huty Częstochowa. Szczegółowe informacje co do wykazu majątku przedsiębiorstwa zostaną udostępnione zainteresowanym przed złożeniem oferty po podpisaniu zobowiązań dotyczących zachowania poufności. Termin składania ofert: 31.03.2021 do godz. 12.00. Odpowiedzi na zapytania w przedmiocie sprzedaży są udzielane za pośrednictwem adresu e-mail: poczta@elsen.pl tel. kontaktowy 34 371 08 01

Do druku


Informacja dla akcjonariuszy

19.11.2020
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, ELSEN SA w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy ELSEN SA w restrukturyzacji do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 10 luty 2021 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Koksowa 11 42-202 Częstochowa , tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048901, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 5261026828, kapitał zakładowy w wysokości: 23 640 000 PLN (wpłacony w całości).

Do druku


zaprzestanie dostarczania gazu ziemnego

10.01.2019
Informujemy, że spółka ELSEN S.A. od dnia 11.01.2019 r. (g. 6:00) zaprzestaje dostarczania gazu ziemnego do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej należącej do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Obowiązek dostarczania gazu ziemnego przejmuje PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., jako sprzedawca awaryjny. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży awaryjnej gazu ziemnego przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej http://pgnig.pl/sprzedawca-awaryjny-gazu


Wyróżnienie Digital Finance Award w Poznaniu

08.06.2018
Nagrody Digital Finance Award, honorujące firmy implementujące technologiczne rozwiązania w proces zarządczy, otrzymały ELSEN S.A. oraz Open Nexus Sp. z o.o. Wyróżnienia wręczono w trakcie kongresu Dyrektorów Finansowych w Poznaniu, gdzie finansiści dyskutowali nad tegorocznymi wyzwaniami z zakresu rachunkowości firm. Wyróżnienie Dyrektora Finansowego Firma ELSEN S.A. z Częstochowy jest spółką energetyczną, specjalizującą się w produkcji i dystrybucji energii cieplnej, elektrycznej i gazu. W opinii Jury, wysoki stopień digitalizacji procesów finansowych firmy ELSEN związanych z obsługą należności wspiera obsługę dużej liczby zróżnicowanych odbiorców, umożliwiając jej dalszy rozwój.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym artykułem wyróżnienia Digital Finance Award.