Biomasa

biomasa

biomasa pochodzenia leśnego

biomasa z upraw energetycznych

Parametry biomasy

Klasyfikacja: biomasa drzewna

Forma handlowa: brykiety, pelety

Parametry techniczne
 • Wartość opałowa: minimum Qir ≥ 14 GJ/Mg, maksimum Qir ≤ 19 GJ/Mg
 • Wartość opałowa oczekiwana: Qir ≥ 16 GJ/Mg
 • Zawartość wilgoci minimum: Wtr ≤ 6%, maksimum Wtr ≤ 12%
 • Zawartość popiołu: Ar ≤ 3 %
 • Zawartość siarki: Str ≤ 0,3%
 • Zawartość chloru: Cltr ≤ 0,2 %
 • Wymiar dla brykietu: średnica ≤ 80 mm, maksymalna suma wymiarów: śr/dł ≤ 120 mm
 • Wymiar dla peletu: średnica < 12 mm, długość: L ≤ 3 x średnica

Zgodnie z Polskimi Normami

 • PN-EN 14588 : 2011 Biopaliwa stałe – Terminologia, definicja i określenia
 • PN-EN 14961-1:2010 Biopaliwa stałe – Specyfikacje paliw i klasy – Część 1:Wymagania ogólne
 • Biomasa nie może pochodzić z odpadów drewna mogących zawierać organiczne związki fluorowcowoorganiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzące z budownictwa i odpady z rozbiórki, tj. spełnia wymogi § 2 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, definiującego pojęcie biomasy jako paliwa - Dz. U.2011 r. Nr 95, poz 558.
 • Biomasa będzie odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/30 z 12.07.2012 r.)
 • Biomasa nie będzie zawierać frakcji pochodzących z drewna twardego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy – Dz. U. 12.890 z dnia 3 sierpnia 2012r ).
 • Biomasa nie jest wytwarzana z drewna pełnowartościowego rozumianego jako drewno spełniające wymagania jakościowe ujęte w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz z materiału drzewnego powstałego w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna oraz pozostałych asortymentów drewna, które na podstawie przepisów zostały wyłączone z możliwości energetycznego wykorzystania. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. - Dz. U. z 2012 r., poz. 1229),
 • Biomasa będzie odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012r. Dz. U. 2012.1229 z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii,
 • Biomasa nie zawiera w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości biomasy danego rodzaju, tj. nie może zawierać w sobie „dodatków” niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, żywice, guma, itp.) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania i które w związku z tym przekładałyby się na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania biomasy,
 • Biomasa nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych tj. kamieni, piasku, gruzu, szkła, skrawków metalu mogących zakłócić prace instalacji Odbiorcy.