Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej

Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej w Częstochowie

 • usługi elektryczne
 • produkcja i dystrybucja energii elektrycznej

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, istnieje możliwość negocjacji cen. Dokonujemy wszystkich prac związanych z eksploatacją tj.:

 • Przeglądy i remonty rozdzielni elektrycznych średniego i wysokiego napięcia
 • Przeglądy wewnętrzne wyłączników mocy
 • Montaż i demontaż transformatorów na stanowisku pracy
 • Wymiana i uzupełnianie oleju transformatorowego
 • Prace konserwacyjne stacyjnych instalacji sprężonego powietrza
 • Prace konserwacyjne baterii kondensatorowych
 • Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary rezystancji uziemień
 • Pomiary instalacji elektrycznych
 • Pomiary instalacji odgromowych
 • Pomiary i lokalizacja uszkodzeń w sieciach do 30 kV
 • Pomiary urządzeń rozdzielczych - transformatory, przekładniki, odgromniki, baterie kondensatorów, wyłączniki, linie kablowe
 • Badanie sprzętu dielektrycznego
 • Badanie olejów izolacyjnych
 • Badanie automatyki zabezpieczeniowej, obwodów wtórnych, pomiarowych, sterowniczych
 • Konserwacja i sprawdzanie układów rozliczeniowych energii elektrycznej
 • Usuwanie usterek w układach sterowniczych
 • Prace rozruchowe urządzeń stacji średnich i wysokich napięć
 • Układanie linii kablowych
 • Konserwacja tras kablowych
 • Naprawa uszkodzeń kabli elektrycznych do 30 kV
 • Teren GST3
 • Transformator EC Andrychów
 • Transformator EC Andrychów
 • podłączenie energii elektrycznej
 • Rozdzielnia Energii ELSEN SA

Odddział elektryczny

 • Kierownik Oddziału elektrycznego: Artur Lisek
 • Tel.: +48 34 323 29 83
 • Kom.: +48 606 379 908
 • Email: alisek[at]elsen.pl

Obowiązki informacyjne

Sprzedawca z urzędu

Zgodnie z art. 3 pkt 29 ustawy Prawo energetyczne - sprzedawca z urzędu - to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe (sprzedaż i dystrybucja) odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy - sprzedawca z urzędu zobowiązany jest do zapewnienia świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia umowy kompleksowej (zawierającej postanowienia dotyczące sprzedaży i postanowienia dotyczące dystrybucji), na zasadach równoprawnego traktowania, z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy i przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wskazanego w koncesji sprzedawcy z urzędu.

Informujemy, iż dla odbiorców przyłączonych do sieci ELSEN SA w restrukturyzacji, posiadających umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, sprzedawcą z urzędu jest – ELSEN S.A. w restrukturyzacji, ul. Koksowa 11, 42-202 Częstochowa

Sprzedawca zobowiązany

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - przedsiębiorstwo energetyczne AXPO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa – zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego ELSEN S.A. w restrukturyzacji.
Decyzja Prezesa URE DZO-WKP-496-2-166-2021-KSz

Sprzedawca energii elektrycznej

Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z ELSEN S.A. w restrukturyzacji umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. generalną umowę dystrybucji (GUD), umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców:

 • Axpo Polska Sp. z o.o.
 • Boryszew SA
 • EDP Energia Polska Sp. z o.o.
 • ENEA SA
 • ENEFIT Sp. z o.o.
 • ENERGA-OBRÓT SA
 • ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.
 • Energia Polska sp. z o.o.
 • Fortum Marketing and Sales Polska SA
 • HANDEN Sp. z o.o.
 • Ignitis Polska Sp. z o.o.
 • PGE Obrót SA
 • PKN ORLEN SA
 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
 • TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
 • Tradea Sp. z o.o.
 • UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o.
 • Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.

Szczegółowe dane kontaktowe sprzedawców energii elektrycznej znajdują się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

Sprzedawca rezerwowy

Sprzedawca rezerwowy to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, umowę generalną o świadczenie usług dystrybucji z ELSEN SA w restrukturyzacji, sprzedające energię elektryczną Odbiorcy w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę wybranego przez Odbiorcę.  Zgodnie z zapisami art. 5aa, ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne poniżej przedstawiono listę sprzedawców, pełniących funkcję Sprzedawcy rezerwowego na terenie działania ELSEN SA w restrukturyzacji.