Przyłączenie do sieci

Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej to proces, który obejmuje kolejno czynności: uzyskanie warunków przyłączenia, zawarcie umowy o przyłączenie, realizację jej postanowień, a następnie zawarcie lub aktualizację umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej, cieplnej lub gazów.

W przypadku nieposiadania dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z obiektu należy wystąpić o opinię dotyczącą możliwości przyłączenia do sieci. Opinia ta wydawana jest w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
Wymagane:
wniosek o wydanie opini
mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym usytuowaniem budynku lub działki
Warunki techniczne przyłączenia wydawane są w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku wraz z umową przyłączeniową. Po podpisaniu umowy przyłączeniowej Spółka ELSEN SA przystępuje do wykonania przyłącza.
Wymagane:
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu (np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy lub tp.)
wypis z KRS, rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonym usytuowaniem budynku lub działki
Wymagane:
zgłoszenie do odbioru
protokół odbioru
Wymagane:
zgłoszenie do odbioru
protokół odbioru

Informacje dotyczące przyłączenia podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł

Zestawienie dostępnych mocy przyłączeniowych

Rejestr magazynów energii elektrycznej

Wzory wniosków

W odpowiedzi na złożony wniosek spółka ELSEN SA przedstawi warunki przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie. Podpisana przez wnioskodawcę i uprawnionego przedstawiciela ELSEN SA umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji budowy przyłącza umożliwiającego dostarczanie nośnika energetycznego lub energii elektrycznej. Jeśli nie ma potrzeby wykonania przyłącza obiektu do sieci energetycznej lub elektroenergetycznej można od razu dokonać zawarcia umowy sprzedaży i świadczenia usług przesyłowych.

Kontakt

  • Kierownik Działu Inwestycji: Wiesław Broniszewski
  • Kom.: +48 600 922 476
  • Email: wbroniszewski[at]elsen.pl