O-firmie

Misja Spółki

Ciągle podnosić wartość spółki poprzez zaspokajanie potrzeb klientów - odbiorców związanych z używaniem energii elektrycznej, cieplnej i gazu, przy osiąganiu zadawalającego wyniku z działalności gospodarczej z zachowaniem wymagań jakościowych i ekologicznych.


Informacja dla akcjonariuszy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, ELSEN SA w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Pełny tekst do druku

Działalność Spółki

Zakład ELSEN SA kształtuje swą działalność jako firma energetyczna, lokalna, mocno związana ze swoimi partnerami – klientami zlokalizowanymi w przemysłowej, inwestycyjnej części miasta Częstochowy. Oferowane produkty i usługi są ciągle rozwijane i doskonalone pod względem ich jakości a rozwój rynku odbywa się poprzez oferowanie odbiorcom coraz szerszej gamy usług.

Działalność ELSEN-u jest prowadzona zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz innymi wymaganiami prawnymi. W szczególności wymagania te dotyczą ochrony środowiska, w przypadku którego konsekwentnie i na bieżąco realizowana jest przyjęta Polityka Środowiskowa Spółki ELSEN SA. Zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym Zakład posiada wszystkie wymagane taryfy na nośniki energetyczne.

Zarząd Spółki

Właścicielem ELSEN SA, posiadającym 100 proc. akcji jest BD-5 S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej a także Politechniki Białostockiej Wydziału Elektrycznego. Doświadczenie zawodowe:

Prezes - Wojciech Popławski
 • 1982 – 1999 Zakłady Przemysłu Bawełnianego „FASTY” w Białymstoku na stanowiskach:
  • 1982 – 1986 Zastępca Kierownika Elektrociepłowni,
  • 1986 – 1997 Kierownik Elektrociepłowni, Zastępca Głównego Energetyka,
  • 1997 – 1999 Kierownik Wydziału Utrzymania Ruchu, Dyrektor Zakładu Utrzymania Ruchu;
 • 1999 – 2001 Prezes Zakładów Usług Technicznych „FASTY” Sp. z o.o. w Białymstoku;
 • 2001 – 2005 Dyrektor Naczelny w Zakładach Usług Technicznych „FASTY” Sp. z o.o. w Białymstoku;
 • 2005 –2013 Prezes Zarządu Energo-Tech Sp. z o.o. w Białymstoku;
 • 04.2013 – 12.2013 Likwidator Spółki Energo – Tech w Białymstoku;
 • 2003 – 2010 Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Andropol” Sp. z o.o. w Andrychowie;
 • 2011 – 2013 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Tekstyliami Sp. z o.o. w Warszawie;
 • 2011 – 2013 Dyrektor ds. Technicznych w Białostockiej Wykończalni Tkanin z siedzibą w Andrychowie;
 • od 01.01.2012 Dyrektor Oddziału Elektrociepłowni Andrychów w Katowicach;
 • od 01.01.2014 Dyrektor Oddziału Elektrociepłowni Andrychów w Częstochowie;
 • od 28.08.2013 Prezes Zarządu ELSEN S.A. w Częstochowie
Dyrektor ds. Finansowych - Katarzyna Nijander

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych. Posiada certyfikaty: Prince2 Foundation w zakresie zarządzania projektami, Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg, Foreign Exchange Trader do handlu na zlecenie na rynku Forex. Posiada 13 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z finansami zarówno w księgowości jak i controllingu ( Santander Consumer Bank, Family Finance spółka z grupy kapitałowej Kulczyk Inwestents SA, Money Expert SA) Wyspecjalizowana w zakresie optymalizacji kosztów, restrukturyzacji i negocjacji umów. Od 2013 Prokurent w Elsen SA.

Dyrektorzy

Dyrektor ds Inwestycji - Robert Krajewski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziałów:

 • Mechaniczno-Energetycznego w specjalności Termoenergetyka – Kotły Parowe,
 • Informatyki i Zarządzania w specjalności Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle,
 • Inżynierii Środowiska w specjalności Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1993-1999 PPUH Unimont Spółka z o.o. we Wrocławiu, kolejno na stanowiskach: Inżynier Stażysta, Inżynier Budowy, Kierownik Budowy, Kierownik Działu Umów i Kosztorysowania, Z-ca Dyrektora ds. Akwizycji,
 • 1999-2003 Exbud Wrocław S.A. we Wrocławiu (od 2002r. Skanska S.A.), kolejno na stanowiskach: Dyrektor ds. Marketingu, Dyrektor,
 • 2003-2014 ExInstal Spółka z o.o. we Wrocławiu, na stanowisku Wiceprezes Zarządu

Od 01.07.2014 roku zatrudniony w Elsen S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji oraz w Elektrociepłowni Andrychów Spółka z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji. Posiada uprawnienia budowlane nadane przez Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz szereg uprawnień nadanych przez Komisję Kwalifikacyjną Energetyczną SIMP.


Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa ELSEN SA

Dane Spółki

ELSEN SA
ul. Koksowa 11, 42-202 Częstochowa
NIP: 949-17-29-613
REGON: 151562821
Dane KRS: ELSEN S A

+48 34 371 08 01
+48 34 371 08 02 (fax)

email: poczta[at]elsen.pl, www.elsen.pl

Nasze Usługi

 • Komin ELSEN SA
 • Energia elektryczna
 • Budowa konstrukcji stalowych
 • Kamera termowizyjna